Služby

 • Mechanické čistenie domového odpadového potrubia
 • Vysokotlaké čistenie kanalizačného potrubia priemerov od DN 50 - DN 400 mm
 • Monitorovanie potrubia a kanalizácie priemerov rozsahu DN 50 - DN 800
  - monitoring trasy
  - meranie sklonu potrubia
  - monitoring spojov
  - monitoring zaústenia kanalizačných odbočiek
  - výstup monitorovania na DVD nosiči , alebo USB kľúči
  - vyhotovenie protokolu monitoringu podľa STN EN 13508-2 + A1
  - vyhotovenie správy o stave potrubia
 • Poradenstvo a návrh opatrení na zlepšenie doterajšieho stavu
 • Vypracovanie ponuky na opravu poškodených úsekov kanalizačných prípojok
 • Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie potrebnej pre povolenie stavby
 • Realizácia opráv bezvýkopovou metódou
 • Rekonštrukcia častí kanalizácie
 • Realizácia tlakových skúšok vodovodu podľa normy STN 75 5911
 • Realizácia skúšok tesnosti kanalizačných stôk podľa normy STN EN 1610, skúška vzduchom metóda L, skúška vodou – metóda W
 • Vykonávanie skúšok vodárenských a kanalizačných nádrží STN 750905

Kontakt:
+421 918 512 430